O spoločnosti

Spolupráca s univerzitami

Minerva vyučuje na Fakulte financií a účtovníctva VŠE Praha

Minerva začala úspešnú spoluprácu s VŠE Praha v akademickom roku 1998/1999, kedy sa ujala projektu výučby nepovinného kurzu Počítačom integrované riadenie podniku na katedre manažérskeho účtovníctva. Od roku 2003 sa VŠE rozhodlo tento kurz pre jeho prínos a kvalitnú úroveň preniesť do povinných kurzov na Fakulte.

Kurz je koncipovaný v súlade s požiadavkami Medzinárodných vzdelávacích štandardov IES pre profesionálny účtovník. Nadväzuje na znalosti z nákladového a manažérskeho účtovníctva. Vymedzuje základné aspekty spracovanie informačnej stratégie IS / ICT v kontexte so stratégiou podniku. Zaoberá sa aplikačnými nástrojmi riadenia podniku s využitím progresívnych SW produktov koncipovaných na báze riadenia podnikových zdrojov ERP II obsahujúce aj riadenie dodávateľských reťazcov SCM,

riadenie zákazníckych vzťahov CRM, e-commerce a c-commerce, a to vo väzbe na tvorbu databáz pre počítačovú podporu manažérskych rozhodovacích procesov s využitím SW produktov typu Business Intelligence.

Ako riadiť výrobný podnik informačnými nástrojmi QAD

Na cvičeniach sa aplikuje SW produkt QAD Enterprise Applications. Licencie poskytuje a výučbu na cvičeniach zabezpečuje firma Minerva ČR. Študenti v priebehu semestra majú teda k dispozícii plne funkčný kompletný systém QAD EA, v ktorom spracovávajú štandardné procesy priemyselného podniku. V rámci cvičenia sa študenti môžu zoznámiť s konkrétnou aplikáciou formou exkurzie do reálneho podniku. Na záver semestra prebieha prezentácia záverečnej práce, v ktorej študentské tímy simulujú reálne procesy fiktívnej firmy priamo na živých dátach systému QAD EA. Každý semester absolvuje zhruba 100 študentov. Minerva tiež spolupracuje na príprave študijných materiálov, ako sú vysokoškolská skriptá a učebnice.

Minerva si váži túto spoluprácu so špičkovými odborníkmi - nositeľmi metodiky českých účtovných štandardov a vedúcimi osobnosťami českého controllingu. A súčasne je hrdá na to, že môže poskytnúť detailné informácie z praxe a skúsenosti konkrétnych firiem, ktoré sa stávajú súčasťou inžinierskeho štúdia. Vzájomnú spoluprácu tiež ocenil profesor ing. Bohumil Král, CSc., Vedúci katedry manažérskeho účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe: "Rád by som vyjadril poďakovanie a ocenenie práce, ktorú Minerva ČR robí pre výchovu a vzdelanie študentov Vysokej školy ekonomickej v Prahe pri obsahovom zaistenia kurzu Počítačom integrované riadenie podniku. Spolupráca našej katedry s Minervou je prínosom nielen pre študentov, ale aj pre pracovníkov katedry."

Minerva podporuje VŠE aj v ďalších aktivitách. Od roku 2006 spolupracujeme na projekte celoživotného vzdelávania s názvom Využitie účtovných informácií v riadení podniku. Kurz je určený pre pracovníkov na stredných a vrcholových pozíciách podnikového vedenia, ktorí využívajú účtovné informácie ako primárny užívatelia, sú zodpovední za riadenie podnikov a ich štruktúr a za tvorbu systémov manažérskeho riadenia. Účastníci kurzu si prehĺbi znalosti v oblasti hodnotového riadenia podnikov. Vďaka nadobudnutým znalostiam zvýšia úroveň a kvalitu komunikácie medzi pracovníkmi, ktorí zodpovedajú za funkčnosť a kvalitu účtovných a nadväzujúcich informácií, a ostatnými manažérmi. Minerva Česká republika podporuje kurz v podobe partnera kurzu.

Minerva prednáša na TU Zvolen

Minerva rozšírila svoju spoluprácu s vysokými školami tiež na Slovensko. V mieste sídla Minervy Slovensko, vo Zvolene, pôsobí Technická univerzita (TU), ktoré v roku 2006 Minerva predstavila svoj program s VŠE v Českej republike. Zástupca Technickej univerzity tento program zaujal natoľko, že začalo postupné vytváranie konkrétnej podoby spolupráce Minervy Slovensko a TU. V akademickom roku 2007/2008 bola zahájená spolupráca Minervy a TU Zvolen. Na Katedre podnikového hospodárstva (Drevárska fakulta) Minerva spolupracuje na prednáškach a cvičeniach v rámci predmetu Hospodárska informatika a Projektovanie informačných systémov.

Výučba je určená študentom 5. ročníka smeru Drevárske inžinierstvo, s orientáciou na Podnikateľské riadenie (predmet Hospodárska informatika) a študentom 5. ročníka smeru Výrobný management (predmet Projektovanie IS). V rámci cvičenia sa študenti zoznamujú s konkrétnou aplikáciou a vyskúšajú si prácu s reálnym podnikovým informačným systém. Cvičenie prebiehajú v učebni, ktorá je vybavená novou výpočtovou technikou, na ktorej je nainštalovaný produkt QAD Enterprise Applications. Server a licencie softvérového produktu zabezpečila firma Minerva Slovensko.

Minerva si veľmi váži tejto spolupráce so špičkovými odborníkmi na akademickej pôde a oceňuje mimoriadne aktívny snahu zo strany Ing. Vojtecha Demoča, CSc., Odborníka na oblasť hospodárskej informatiky a Ing. Rastislava Rajnoha, PhD., Vedúceho katedry. Rovnako tak Technická univerzita si cení možnosti poskytnúť študentom informácie a skúsenosti z praxe, ktoré sa takto stávajú súčasťou plnohodnotného inžinierskeho štúdia.

Chcete zlepšiť výkon a efektivitu aj vo Vašej firme?

K nastaveniu a správnemu fungovaniu webu využívame súbory cookies. Prehliadaním webu s ich používaním súhlasíte. Viac o cookies